Domėnų kaimo gyvenimai

Kai esam maži – niekas nerūpi, kai esam jauni, reikia savo gyvenimą gyventi, vaikus auginti, vargus vargti. Ir ateina toks metas, kai jau turi laiko viskam, bet nebėra bočių, nebėra tėvų – nebėra kieno paklausti. Klausinėji giminių, pažįstamų, o jie tiek mažai atmena. Šiandien mano vaikai ir anūkai manęs nieko neklausinėja: jie g y v e n a. Jeigu ir jiems ateis toks laikas, kai norėsis žinot, o nebus kieno paklaust, tai ir renku, užrašinėju atminties trupinius, nes tų, kurie atmena jau nėra daug.

 

Išėjau iš Domėnų 1969 metais, baigusi Sedos vidurinę, turėdama 18 metų ir jau niekada negrįžau. Nes, praėjus melioracijai, kaimo nebeliko. Tiesa, tėvai dar gyveno panašiai iki 1975 metų, bet ...kaimo jau nebuvo. Įstrigo atmintin kaimynų Visockių šulinio užvertimas. Mes gyvenom prie Veršeglynės miško trys šeimos. Visockių šulinys buvo giliausias, vandeningas, švarus ir vanduo skanus. Kai mūsų šulinyje sausą vasarą ar labai šaltą žiemą pritrūkdavo vandens, visada prašydavom Visockių. Išsikrausčius Visockiams niekam nekilo ranka užversti jų šulinį, bet kažkas nugriovė rentinį ir tokia gili šulinio kiaurymė pasidarė pavojinga bet kokiam gyviui.

 

Mūsų kaime žmonių trobesius, su kiemu, su sodu ir visu geru vadino gyvenimu. Kažkodėl į vaikišką galvą ryškiausiai įsirėžė Lukošių gyvenimas – toks ūksmingas, senom eglėm apsodintas sodas, dideli trobesiai. Taigi suskaičiavom, kad Domėnuose panašiai 1900 – 1970 buvo 52 gyvenimai kur  augo 198 vaikai. Šeimos buvo gausios. O kokie vaikų vardaiļ Pamenu, kaip vardai skambėjo žemaitiškai: Pilimana, Pylė – pagal pasą – Filomena, Bašė, Bašelė – Barbora, Ontė, Untuons – Antanas, Bladis – Vladas ir daugybė kitų supaprastinimų. Vaikų vardus užrašiau, kaip juos įvardijo mano talikininkės.

 

Kaimas turėjo gerą siuvėją – Liudą Dumarkaitę (Remenienę), siūti jau buvo pradėjusi Stefanija Visockytė.

Kaimo muzikantų buvo daug: trys Visockių vaikai grojo akordeonu, Pranas  Rubežius – armonika, jo brolio sūnus Petras – akordeonu. Rubežių giminė buvo balsinga ir mėgo dainuoti, tiek vyrai tiek moterys. Vakarėliai (šokiais dar nesivadino) vykdavo  Domėnų  girinkijoje, vėliau persikėlė į buvusį Užežerės dvarą („Kelias į komunizmą“ kolūkio centrą).

Grūdus malti vežė į ant Domijos upės pastatytą Vaškio malūną.

 

Pirtis laikė: Bušmos vėliau, jiems savo trobą nugriovus, pirtį paliko Petrikams, Vyšniauskai ir Ličkūnos. Už išsimaudymą pirtyje, reikėjo padėti prinešti vandenio į pirtį, ateiti iškūrenti ar prie kitų darbų patalkinti.

 

Kaime visada buvo ir mokykla: visi minėjo, kad tėvai pasakojo mokyklą buvus pas Ramanauskus (aš tą irgi visada žinojau, ir viduj po buvusią klasę esu vaikščiojus), visi domėniškiai žino, kad mokykla buvo Paežerėj, kur mokytoja dirbo ir tame pačiame name gyveno Onutė Žičkienė su savo vyru, girininku Steponu Žičkumi. Mano tėvas tą vietą visada vadino Abromėškė. Nuo kada imta vadinti Paežere neradau atmenančių. Žinau, kad Paežerės mokykloje mokėmės kelis mėnesius (kol nebuvo mokyklos Domėnuose, vaikai iš Domėnų lankė Paežetės mokyklą) ir pradėjom lankyti mokyklą Domėnuose pas Povilą ir Filomeną Kontvainius. Buvo, man rodosi, dvi mokytojos, jei neklystu Daiginienė ir Kazelskienė. Tai galėjo būti 1958 metai. Ten mokykla ilgai neveikė, nes ketvirtą klasę baigiau jau visai netoli namų, buvusioj girininkijoj.  Dirbo jauna ir labai graži mokytoja Jadvyga Kunsmonienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimas turėjo savo kapines, bet jos lyg ir ne visai Domėnuose buvo, gal daugiau pranykusioj Abromiškėj. Ten buvo ir ubaginė. Kapines aš pati gerai atmenu. Tai negalėjo būti maro kapeliai, nes buvo ankapiai, kryžiai, buvo aiškiai įskaitomi antkapiniai užrašai. Mėgdavau grįždama iš mokyklos ravėti, valyti antkapius. Šiuo metu viskas užaugę mišku, nelikę jokių kapinių ženklų.

1. Sofija Butkienė

2. Bonifacasas Butkus. Jų vaikai:

3. Anastazija

4. Bonifacas

5. Vincas Eirošius

6. Domicėlė Eirošienė. Jų vaikai:

7. Stasė

8. Vincas

9. Sofija

10. Kostė

11. Genė

12. Petras

13. Veronika

14. Pranas Rubežius

15. Petronėlė Rubežienė. Jų vaikai:

16. Petras

18. Konstancija

19. Adomas

20. Česlovas

21. Antanas

22. Liudas Dumarkas

23. Ursula Dumarkienė. Jų vaikai:

24. Liuda

25. Julius

26. Genė

27. Danutė

28. Zosė

29. Petras Rubežius

30. Eugenija Rubežienė. Jų vaikai:

31. Petras

32. Vytautas

33. Jadvyga

34. Zuzana

35. Stasys

37. Antanas Andriekus.

38. Valerija Andrikienė. Jų  vaikai:

39. Antanas

40. Petras

41. Vaclovas

42. Vaizgėla

43. Vaizgėlienė. Jų vaikai:

44. Veronika

45. Pranas

46. Kazimieras

47. Juozas

48. Elvyra

49. Kazimiera

50. Pranas  Medeikis

51. Juzefa Medeikienė. Jų vaikai:

52. Genoveita

53. Bronislava

54. Vincas Mačernis

55. Ona Mačernienė. Jų vaikai:

56. Vladas

57. Genė

58. Bronė

59. Danutė

60. Birutė

61. Juozas Visockis

62. Julija Visockienė. Jų vaikai: 

63. Juozas

64. Stasys

65. Stefanija

66. Aleksandra

67. Eugenija

68. Bronislava

69. Antanas

70. Birutė

71. Nijolė

72. Zuzana ir Petras Kontvainiai. Jų vaikai:

73. Petras

74. Stanislovas

75. Antanas  Girdvainis

76. Stasė Girdvainienė. Jų vaikai:

77. Stefanija

78. Eugenija

79. Stasys

80. Antanas Petrikas.

81. Bronislava  Petrikienė. Jų vaikai:

82. Valerija

83. Stanislava

84. Adomas

85. Leonas Pocius

86. Juzefa Pocienė. Jų  vaikai:

87. Jonas

88. Leonas

89. Juzefa

90. Leonas Ličkūnas.

91. Konstancija Ličkūnienė. Jų  vaikai:

92. Bronislava

93. Janina

94. Vincas  Petrikas

95. Stefanija Petrikienė. Jų vaikai:

96. Danutė

97. Kazys

98. Birutė

99. Paulauskas

100. žmonų vardai: Stefanija,

101. Teklė. Vaikai(nežinoma kurios žmonos):

102. Stefanija

103. Valerijonas

104. Jonas Palkimas

105. Magdelena Palkimienė.  Jų vaikai:

106. Klemensas

107. Stanislava

108. Augintiniai Steponas

109. Regina Lukošiutė (Jono Palkimo sesuo Jadvyga su vyru Steponu Lukošium buvo nukankinti prie Sedos girios, Baltojo kryžiaus  1941 metų birželio  22d., iš Rainių besitraukiančių rusų NKVD-istų.)

110. Magdelena Žutautienė (Kekytė), jos  vaikai:

111. Stasys, Aldona, Zita

112. Antanas Dambrauskas

113. Agota Dambrauskienė. Jų vaikai:

114. Judita

115. Valė

116. Petras

117. Antanas

118. Stasys

119. Aloyzas

120. 121. Leonas  ir  Ona Tumpiai. Jų vaikai:

122. Barbora

123. Leonas  

124. Ona  

125. Steponas ir Zigmas  anūkai?

126. Juozas Kunsmonas

127. Julijana  Kunsmonienė. Jų  vaikai:

128. Birutė

129. Algirdas

130. Kazimieras Matutis

131. Eugenija Matutienė. Jų vaikai:

132. Rasuolė

133. Aniceta

134. Vytautas

135. Narcizas  Andriekus

136. Viktorija Andrikienė. Jų  vaikai:

137. Stanislava

138. Vincas

139. Juozas

140. Antanas

141. Vaclovas

142. Juozas Andriekus

143. Stanislava Andriekinė.  Jų sūnus:

144. Stasys.

145. Adomas Višniauskas.

146. Julijona Višniauskienė. Jų vaikai:

147. Elena

148. Algirdas

149. Stasys

150. Antanas

151. Vincas

152. Antanas Narmontas

153. Konstancija Narmontienė. Jų vaikai:

154. Alfredas

155. Boleslovas

156. Bronius

157. 158. Butkai. Jų vaikai:

159. Stasys

160. Aloyzas

161. Antanas Alseika

162. Stasė Alseikienė. Jų  vaikai:

163. Bronislava

164. Antanas

165. Aldona

166. Vida

167. Stanislovas Staponkus.

168. Marcelė Staponkienė.  Jų vaikai:

168. Stasys

169. Antanas

170. Jadvyga

171. Danutė

172. 173.Vizgaudžiai. Jų vaikai:

173. Stefanija

175. Vaclovas

176. Boleslovas

177. Stanislava

178. Teresė

179. 180. Valė ir Vincas Narmontai. Bevaikiai.

181. 182. Jonas ir Bronė Melketos. Jų vaikai:

183. Genė

184. Zita

185. Bronė

186. Domininkas

187. Stasys

189. Antanas

190. Jonas

191. 192.Legeckiai. Turėjo dukrą:

193. Oną

194. Povilas Kontvainis

195. Filomena  Kontvainienė. Jų  vaikai:

196. Bronislava

197. Petras

198. Juozas  Eirošius

199. Justina Eirošienė. Jų vaikai:

200. Stefanija

201. Stas

202. Bronislava

203. Antanas

204. Juozas

205. Magdelena

206. Juozas  Atkočaitis  

207. Petronėlė Atkočaitienė. Jų vaikai:

208. Janina

209. Bronė

210. Irena

211. Vytautas

212. Juozapas Ramanauskas

213. Zofija  Ramanauskienė. Jų vaikai:

214. Stanislava

215. Bronislava

216. Birutė

217. Justinas  Kazlauskas

218. Stefanija  Kazlauskienė. Jų  vaikai:

219. Irena

230. Birutė

231. Vladas Žvirzdinas

232. Joana  Žvirzdinienė. Jų vaikai:

233. Janina

234. Nijolė

235. Vita

236. Bronius

237. Algirdas

238. Petras

239. Vaclovas

240. Vaclovas Lukošius

241. Bronislava Lukošienė. Jų vaikai:

242. Lidija

243. Jovita

244. Vaclovas

245. Kostas Rimkus

246. Magdelena Rimkienė. Jų vaikai:

247. Olga

248. Kazimiera

249. Julijonas

250. Stanislava

251. Bronislava

252. Vanda

253. Antanas Bušma

254. Stefanija Bušmienė. Jų  vaikai:

255. Vaclovas

256. Kostas

257. Jonas

258. Zina

258. Valerijonas Žvirzdinas

259. Stanislava Žvirzdinienė. Jų vaikai:

260. Zita

261. Vytautas

262. Irena

263. 264. Kajetonas ir  Eugenija Matučiai

265. 266. Petras ir Stasė  Rubežiai, jų vaikai:

267. Petras

268. Ramutė

269. Algis

270. Romoaldas

271. 272. Elvyra ir Jonas Sebeckiai. Jų vaikai:

273. Danutė

274. Teresė

275. Aufemija

276. Danielius

277. 278.  Angelė ir Aloyzas Lenkauskai, duktė

279. Birutė

280. Juozas ir Stanislava  Remeniai, jų vaikai:

281. Zita

282. Kostas

283. Vaclovas

284. 285. Irena ir Vytautas Rubežiai: Jų vaikai:

286. Danutė

287. Laima

288. 289. Izabelė ir Antanas Navickai, vaikai:

290. Juozas

291. Atanas

292. Aldona

293. 294. Magdelena ir Kostas Rimkai. Jų vaikai:

295. Olga

296. Kazimiera

297. Julijonas

298. Bronislava

299. Stanislava

300. Vanda

301. 302. Vaizgėlos. Jų vaikai :

303. Veronika

304. Pranas

305. Kazys

306. Juozas

307. Elvyra

308. Kazimiera

309. Stasys

310. 311. Alseikienė. Jų vaikai: Antanas

312. Ona

313. Jonas

314. Albertina

2016 metais Domėnų kaime gyvena:

 

1. Bronė ir Bonifacas Butkai

2. Aldona Kazragienė

3. 4. Vaidas ir Rima Balsiai. Jų vaikai: Šarūnas, Aistė, Laurynas, Evaldas, Augustė

5. Birutė Pocevičienė ir jos mama Angelė Lenkauskienė

6. Jonas ir Edita  Kociai. Vaikai: Rokas, Lukas, Matas, Kamilė

7. Darius ir Edita Rubežiai, jų vaikai Aurimas, Adomas. Dariaus mama - Staselė Rubežienė

Žmones skaičiuoti padėjo:

 

Bronislava Ličkūnaitė – Gureckienė, gim. 1935.09.29 Domėnų kaime

 

Stefanija Visockytė – Kristutienė, gim.1935.09.08 Domėnų kaime, augintos kaimynuose, važinėtos viename vežimėlyje. Ličkūnai turėjo vežimėlį, o Visockienė, norėdama, kur išeiti, nunešdavo Stefutę Ličkūnienei, o Ličkūnienės sesuo Stefanija sudeda į vieną vežimėlį abi ir važinėja pajoudsaliem – palei joudsalės pievas.

 

Genoveita Gricienė,  gim. 1951.02.17

 

2016 m. vasaris